Meny

Köpvillkor

 
ALLMÄNNA VILLKOR, Exclusive pools & parts Nordic AB, org. nr 559453-6483, 
Dessa allmänna villkor ansluter till konsumentköplagen (2022:260) eftersom köpet avser köp av produkter från MagicPool och köpet endast i förekommande fall är förenat med vissa mindre installationsåtgärder från MagicPool och då endast som ett led i MagicPools fullgörande av leverans av produkterna.
 
 
 
1 Parterna
Dessa allmänna avtalsvillkor tillämpas på alla köpeavtal av pool, spabad m.m. och tillhörande produkter mellan Exclusive pools & parts Nordic AB, org. nr 559453-6483 (nedan kallat ”MagicPool”) och privatpersoner över 18 år, alternativt juridiska personer, som kunder (nedan kallat ”kund/kunden”). I det följande benämns kunden och MagicPool tillsammans som ”parterna” samt var för sig som ”part”. Har köpet mellan parterna förmedlats eller på annat sätt anvisats av samarbetspartner till MagicPool, förklarar sig kunden även medveten om att eventuellt till MagicPool samarbetande part alltid är en helt självständig och fristående rättslig aktör som inte på något sätt äger rätt att binda MagicPool vid överenskommelse eller särskilda villkor mot kunden. Istället är det endast det slutliga avtalet mellan MagicPool och kunden som utgör parternas fullständiga överenskommelse.
 
2 Offert
Av MagicPool utställd offert är alltid baserad på dessa allmänna villkor och är alltid preliminärt avgiven av MagicPool och bindande endast under förutsättning att den är baserad på rättvisande och fullständig information från kunden och/eller samarbetspart till MagicPool samt aldrig i mer än en månad från offertdatum, om inte annat framgår av offerten. MagicPool äger även rätt att justera i offert angivna priser utifrån sådana valutaförändringar som skett efter att offerten avgivits. Kunden beviljar även MagicPool en rätt att utföra kreditkontroll på kunden och för det fall kunden har betalnings­anmärkningar, eller det av annan anledning visar sig att det föreligger risk för att kunden inte kommer att betala för MagicPools åtaganden, äger MagicPool rätt att frånträda offerten utan ersättningsskyldighet mot kunden. Om offererad produkt tar slut i MagicPools leverantörs lager eller upphör att finnas i sortiment, äger MagicPool även alltid rätt att återta offert. För parterna fullt bindande avtal uppkommer vidare aldrig innan skriftlig orderbekräftelse utställts från MagicPool till kunden.
 
3 Avtal
Efter kundens undertecknande eller annan form för beställning, såsom elektronisk signering eller beställning via MagicPool hemsida eller e-post, uppkommer bundenhet för kunden. Bundenhet för MagicPool uppkommer därefter när orderbekräftelse, eller annan skriftlig eller elektronisk bekräftelse skett från MagicPool till kunden. Sådan orderbekräftelse är då giltig om den utställts av behörig ställföreträdare för MagicPool. Avviker kundens bekräftelse av avtalet från offert, genom tillägg, ändring eller förbehåll, ska kundens bekräftelse alltid ses endast som en ny orderförfrågan för MagicPool att anta eller förkasta. Om kunden anser att orderbekräftelse från MagicPool inte stämmer överens med beställningen, eller innehåller andra fel eller avvikelser, åligger det kunden att utan dröjsmål vidtala MagicPool om detta förhållande, för att undvika att bindande avtal kommer till stånd i enlighet med orderbekräftelsen från MagicPool. Efter att parterna ingått avtal, gäller därefter avtalet mellan kunden och MagicPool enligt de kontraktshandlingar som anges i orderbekräftelsen och i dessa allmänna villkor (i det följande gemensamt benämnda som ”Avtalet”). I parternas avtalsförhållande följs därutöver även annan reglering eller anvisningar, såsom MagicPool monteringsanvisningar, skötselanvisningar samt eventuella särskilda garantibestämmelser. Som till Avtalet utfyllande reglering ska därefter konsumentköplagen (2022:260) äga tillämplighet i tillämpbara delar och såvitt avser leverans och montering av produkter. I parternas avtalsförhållande följs även i förekommande fall Konsumentkreditlagen (2010:1846) och därtill andra eventuellt applicerbara bestämmelser i annan tvingande lagstiftning. Förekommer avvikelser från lagreglering i Avtalet, ska dock Avtalet alltid äga företräde vid tillämpning, om aktuella lagregler inte är tvingande till kundens fördel.
 
4 Ångerrätt
MagicPool beaktar lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Kunden har härvid rätt att ångra köpet enligt nämnda lag, vilket sker till MagicPool per post eller e-post. Beskedet ska ges skriftligen av kunden och måste ge ett tydligt besked om att kunden vill frånträda köpet enligt Avtalet. Standardformulär för utövande av ångerrätt finns att finna på Konsumentverkets hemsida: www.konsumentverket.se och bifogas även Avtalet. Det skriftliga meddelandet ska överlämnas eller sändas till MagicPool inom fjorton (14) dagar från den dag som anges i 2 kap. 12 § i ovan angiven lag (ångerfristen). Kunden förklarar sig härvid medveten om, och godkänner, att ångerfristen är maximalt fjorton (14) dagar från kundens beställning, eftersom avtalet avser varor som särskilt kommer att beställas och tillverkas specifikt för kundens räkning. Om kunden utövar sin ångerrätt, betalar MagicPool tillbaka det som kunden har rätt till, senast inom fjorton (14) dagar från den dag då MagicPool tog emot kundens meddelande om att Avtalet annullerats, under förutsättning att kunden då återsänt eventuella produkter. Kundens återsändande sker på kundens egen bekostnad och om kunden utnyttjar sin ångerrätt bör kunden snarast kontakta MagicPool för samråd kring hur eventuella produkter ska returneras. Är produkter monterade eller på annat sätt infogade hos kunden, och vill kunden låta demontera produkterna för att undvika betalningsansvar, ska kunden stå för kostnader för demontering av produkter samt ansvarar för att demonteringen görs på rätt sätt, varvid demonteringen bör göras av ändamålsenlig aktör eller av MagicPool, då mot ersättning för aktuell kostnad. För ytterligare information kring den lagstadgade ångerrätten, hänvisas kunden till lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler samt Konsumentverkets hemsida på ovan angiven webbadress.
 
5 Priset
MagicPool tillämpar normalt ett fast pris för kundens köp, med de förbehåll för prisjusteringar som finns enligt Avtalet. Har MagicPool uppgivit pris i annan valuta än SEK, äger MagicPool dock rätt att justera kundens pris till följd av valutaförändringar i förhållande till SEK. Har MagicPool angivit pris i SEK, men kunden ska betala i annan valuta, sker betalning utifrån per betalningsdagen gällande växlingskurs. Av MagicPool avgivet pris bygger vidare på kunden och eventuell samarbetspartners beskrivning av förutsättningarna och kring erforderliga material m.m., varvid kunden strikt ansvarar för härvid givna uppgifter och instruktioner och för de merkostnader som uppkommer vid felaktig information från kunden och/eller samarbetspartner. Arbete, produkter eller material som inte uttryckligen framgår av Avtalet, ingår vidare aldrig i MagicPools åtagande eller pris. Följer inte priset av Avtalet, ska kunden istället ersätta MagicPool enligt lag och då efter vad som är skäligt.
 
6 Betalning
MagicPool äger om inte annan överenskommits träffats rätt att direkt efter Avtalets ingående fakturera kunden för handpenning om 25 procent av ordervärdet och kunden förbinder sig att betala handpenningsfaktura inom 10 dagar från fakturans utställande. Därefter äger MagicPool rätt att utställa delfaktura om 25 procent av ordervärdet inför produktionsstart, varvid kunden förbinder sig att betala sådan delfaktura inom 10 dagar från fakturans utställande, och med delfaktura om 35 procent innan leverans sker till kunden, varvid kunden förbinder sig att betala sådan delfaktura inom 10 dagar från fakturans utställande. Slutbetalning om resterande 15 procent sker därefter mot slutfaktura efter utförd leverans med tillhörande åtgärder, varvid betalning ska ske inom 10 dagar från utställd slutfaktura. MagicPool kan även erbjuda kunden andra betalningslösningar, såsom betalning via Swish, men även då alltid mot faktura. Vid försenad betalning äger MagicPool rätt till ersättning för påminnelseavgifter samt lagstadgad dröjsmålsränta.
 
7 Produkten samt avbrytande av leverans
Kunden förklarar sig medveten om att MagicPool tar fram ritningar för, och exklusivt låter tillverka produkter; unikt och särskilt för kunden till följd av kundens köp. MagicPool försäljer härvid en unik produkt och teknik, som möjliggör installation av nedsänkbara pooler och andra typer av pooler och spabad med tillbehör, enligt MagicPools koncept (i det följande ”Produkten”). Om MagicPools leverans av Produkten eller arbeten grundat på Avtalet avbryts av anledning hänförlig till kunden, såsom exempelvis till följd av kundens avbeställning eller till följd av under­måliga befintliga installationer hos kunden, äger MagicPool därför alltid, efter utlöpt eventuell ångerfrist, rätt till ersättning från kunden för Produkten samt för redan upparbetade kostnader samt avetableringskostnad. Denna rätt medför då att MagicPool alltid äger rätt att tillgodogöra sig den ersättning under Avtalet som vid tiden för avbrytande fakturerats kunden, såsom ersättning för avbrytandet och den skada som orsakats MagicPool. Uppgår MagicPools kostnader och/eller skada till ett högre belopp än vad som vid tidpunkten fakturerats kunden, äger MagicPool även rätten att tilläggsfakturera kunden för detta. 
 
8 Tillträde  
Kunden ska lämna MagicPool erforderligt tillträde till området på leveransadressen för leverans och eventuella installationsåtgärder. Därtill äger MagicPool rätt till tillträde till vägar och andra erforderliga anordningar och resurser och kunden ska innan leverans ha förflyttat eventuellt byggmaterial och annan eventuellt obstruerande egendom, för att möjliggöra att leverans och installation till fullo kan utföras av MagicPool utan hinder. Kunden förbinder sig vidare att tillhandahålla MagicPool rätt att kostnadsfritt nyttja leveransadressens el, vatten samt avlopp.
 
9 Tider och tidsförlängning
Om inte annat skriftligen angivits i Avtalet utfäster MagicPool inte någon särskild start- eller sluttid för leverans och/eller installationsåtgärder. Estimerad och preliminär tid i offert/Avtalet utgör härvid aldrig en bindande utfästelse om tidpunkt från MagicPool. MagicPools åtaganden sker då istället efter överenskommelse med kunden och MagicPool kan inte hållas ansvarig för försening, såvitt MagicPool utför sitt åtagande inom vad som får vara att anse som rimlig tid utifrån arten och omfattningen av åtagandet samt rådande förutsättningar. Har MagicPool i Avtalet skriftligen utfäst särskild och tydligt tid, ansvarar MagicPool dock för denna tid och ska då ha färdigställt sitt uppdrag inom den föreskrivna tiden, om inte försening orsakad av hinder som står utanför MagicPools kontroll uppstår; såsom exempelvis underleverantörs försening, eller försening av kundens egna åtaganden. Om försening föreligger eller förväntas uppstå, åligger det dock MagicPool att informera kunden om detta. Likaledes åligger det kunden att informera MagicPool för det fall kunden får vetskap om att försening kan förväntas uppstå. Sker inte detta, ansvarar kunden annars för uppkomna merkostnader för MagicPool.
 
10 Leverans och avlastning
MagicPool aviserar kunden, självt eller via transportör, om leverans. Eventuell ändring av tid för leverans måste av kunden meddelas minst fjorton (14) arbetsdagar före den tidpunkt som avtalats och ska meddelas skriftligt till MagicPool med en hänvisning till ordernummer. Sker inte detta, åligger det kunden att ersätta MagicPool för eventuell merkostnad till följd av den för sent aviserade ändringen. Vid leverans åligger det alltid kunden att vid leveranstillfället ha anordnat med sådan lyftkran som krävs för att förflytta Produkten samt att lyfta denna direkt till avsedd plats på kundens leveransadress. Därtill ska kunden tillhandahålla ett avlastningsställe för lastfordon där transportör kan inställa sig för att därefter avlastning/avlyftning sker genom den lyftkran/kranbil som kunden anordnat med. Kunden ansvarar härvid i förhållande till MagicPool strikt för att alla dessa förutsättningar uppfylls i samband med leverans av MagicPool. Därtill ansvarar kunden även för att platsen för Produkten vid detta tillfälle är fullt förbered och färdigställd enligt vad som följer av de monteringsanvisningar som MagicPool vid var tid utställer, inkluderat att placeringsytan är färdiggjuten enligt anvisning. Om kunden inte anvisar MagicPool lämpligt och färdigt avlastningsställe där produkterna kan lastas av med de för ändamålet avsedda hjälpmedel som kunden anordnat, och medför detta att avlastning inte kan ske, åligger det kunden att ersätta MagicPool för de merkostnader som MagicPool orsakas till följd av detta, såsom förvaringskostnader samt kostnad för ny leverans till kunden. Vid leverans och direkt därefter åligger det även kunden att gå igenom Produkten och eventuellt tillhörande försändelser och bedöma eventuella skador, samt foto/videodokumentera förekomsten av skador. Om transportskada misstänks föreligga ska sådan primärt och omedelbart reklameras direkt till transportör, samt därtill även skriftligen till MagicPool snarast möjligt och inom skälig tid, men senast inom fem (5) dagar efter att skadan upptäckts.
 
11 Skydd och förvaring av leverans
När leveransen avlämnats ansvarar kunden och bär risken för Produkten och övriga delar av leveransen. Kunden ska därvid strikt följa de anvisningar MagicPool utfärdar om förvar och skötsel av Produkten m.m. Efter avlastningen måste kunden därvid bl.a. tillse att Produkten skyddas från väderpåverkan, stöld, skadegörelse och andra liknande omständigheter, i avvaktan på MagicPools eventuella installationsåtgärder, om sådana beställts av kunden. Detta medför bl.a. att kunden har att tillse att produkten aldrig utsätts för frost eller kallare miljö än fem grader Celsius, eller kraftig nederbörd eller vind. Kunden ansvarar vidare för alla skador, förluster eller andra kostnader som uppkommer på leveransen från MagicPool som en följd av underlåtenhet från kundens sida att skydda och övervaka leveransen i avvaktan på eventuell installation, i egen eller MagicPools regi.
 
12 Installationsarbeten
Om MagicPool åtagit sig att utföra installationsarbeten ska MagicPool utföra sitt åtagande fackmannamässigt. Kunden ansvarar dock strikt för att dessa installationsarbeten är förberedda, på sätt att MagicPool kan utföra installationsarbetena obehindrat. Detta medför bl.a. att kunden i egen eller annans regi och inför installationen ska ha utfört erforderlig håltagning samt möjliggjort MagicPools installation på alla andra sätt såsom det framgår av vid var tid av MagicPool tillhandahållen monteringsanvisning. Därtill åligger det kunden att i samband med MagicPools installation; tillhandahålla sådana övriga fackmän som krävs för att succesiv fyllnad av vatten i Produkten, samt att succesiv återfyllnad av fyllnadsmassor m.m., ska kunna ske enligt monteringsanvisning. Om detta inte skett ansvarar kunden strikt för de merkostnader som uppkommer och de åtgärder och den försening som orsakats MagicPool. MagicPool ska dock å sin sida vid installation med tillbörlig omsorg tillvarata kundens intressen och samråda med kunden i den utsträckning det behövs och är möjligt; exempelvis om det under utförandet visar sig att Produkten eller installation inte är till rimlig nytta för kunden, om befintliga installationer är ej fackmannamässiga, eller om kostnader för erforderliga tilläggsarbeten blir oskäligt höga. MagicPool ansvarar aldrig för arbetsmoment eller produkter som tillhandahålls eller installeras av kunden självt, i egen eller annars regi, och ej heller för befintliga anläggningar och redan föreliggande fel, skador eller brister, eller för dagvatten- eller andra avrinningsinstallationer eller andra relevanta systems ändamålsenlighet. MagicPool har vidare rätt att avbryta och vägra fortsatta åtgärder, vid upptäckt av installationer som ej är fackmannamässiga eller bryter mot föreliggande byggregler. Vid sådant förhållande ska MagicPool temporärt avbryta arbetena och underrätta kunden om förhållandet samt begära kundens fortsatta anvisningar. Kan kunden inte nås, eller lämnar kunden inte tydliga anvisningar till MagicPool inom rimlig tid, ska arbetet slutligt avbrytas. Detta gäller dock ej om det finns särskilda skäl att anta att kunden önskar få erforderliga arbeten utförda, eller om det föreligger fara för skador om erforderliga åtgärder ej utförs, då MagicPool äger rätt att på kundens bekostnad utföra erforderliga och kostnadsmässigt skäliga åtgärder varvid kunden förbinder sig att ersätta MagicPool för dessa. Avbryter MagicPool ett på­börjat arbete med stöd av föreliggande bestämmelser, äger MagicPool alltid rätt till ersättning för redan utförda åtgärder samt även för tilläggsarbeten eller andra kostnader till följd av den uppkomna situationen. Behövs provisoriska åtgärder under eller efter arbetets avslu­tande, kan MagicPool efter särskild överenskommelse utföra dessa. Sker sådana åtgärder ska dessa dock alltid vara att betrakta som av kunden godkända och önskade avvi­kelser från det annars för MagicPool generella kravet på fackmanna­mässighet.
 
13 Ändrings- och tilläggsarbeten
MagicPool äger alltid rätt till ersättning för ändrings och tilläggs­arbeten (nedan ”ÄTA-arbeten”). ÄTA-arbeten överenskoms särskilt mellan MagicPool och kunden, snarast möjligt när behovet upptäckts. Kundens beställning av utförande be­höver då inte vara skriftligt, även om parterna är ense om skriftligt dokumentation om möjligt bör ske. Bekräftelse per sms, mejl, eller undertecknad anteckning eller liknande, ska vidare alltid anses utgöra skriftlig överenskommelse. Sker ingen särskild prisöverenskommelse, sker MagicPools utförande av ÄTA-arbeten på löpande räkning enligt vid var tid av MagicPool tillämpad prislista. Om det i samband med MagicPools utförande framkommer behov av ÄTA-arbeten som krävs för att MagicPool ska kunna fortsätta sina arbeten, eller riskerar att arbetena helt måste avbrytas, äger MagicPool rätt att begära besked från kunden och i avvaktan på beskedet inställa fortsatta arbeten. I vissa fall får dock MagicPool istället, på kundens bekostnad, utföra ÄTA-arbeten även utan att först inhämta Kundens besked, enligt vad som följer av lag.
 
14 Slutgenomgång
Normalt sker ingen formaliserad slutgenomgång av MagicPools leverans eller utförande. Istället sker, om kunden så vill och medverkar, vid färdigställandet en slutgenomgång med kunden, varefter kunden i så fall undertecknar ett godkännande. Alla fel, brister och eventuella meningsskiljaktigheter, samt parternas eventuella krav avseende fel och brister eller i annat avseende, antecknas i handlingen för godkännande. Om MagicPool eller kunden så begär, sker efter slut­genomgången eller istället för slutgenomgången, en forma­liserad slutbesiktning, varvid denna i så fall sker på den på­kallande partens bekostnad och genom besiktningsman som båda parterna godkänner, som företrädelsevis är auktoriserad. Sker slutbesiktning anses MagicPools uppdrag färdigställt om leverans och utförande godkänns vid slutbesiktning. Sker ingen slutgenomgång eller slutbesiktning, eller godkännande inte undertecknas av kunden, anses MagicPools åtaganden annars färdigställda då MagicPool avetablerat sig från leveransadressen.
 
15 Funktionskontroll
Efter att MagicPools åtaganden färdigställts åligger det kunden att snarast möjligt ta aktuella install­ationer i bruk i syfte att kontrollera funktionaliteten av Produkten med tillhörande komponenter och installationer. Kunden är härvid skyldig att bl.a. kontrollera tätheten av Produkten samt filtreringssystemet inom tre (3) dagar från färdigställande av installationen. Kundens kontroll av tätheten ska då utföras genom att kunden fyller Produkten (poolen) med vatten, aktiverar filtreringssystemet och alla tillbehör och därefter observerar om Produkten/poolen och hela hydraul- och filtreringssystemet är tätt. Hela processen ska utföras en gång och därefter ska observation ske i minst tre (3) dagar i följd, efter att systemet har fyllts med vatten. Vid läckage eller skada ska detta dokumenteras med video och bilder på läckaget, som därefter utan dröjsmål ska sändas till MagicPool. Kunden har därutöver att efterfölja samtliga MagicPools monterings-, användar- och skötselinstruktioner. Det noteras härvid särskilt att Produkten/poolen samt vatten i densamma aldrig får tillåtas nå en lägre temperatur än fem grader Celsius.   
 
16 Garantier
MagicPool ansvar för fel på Produkten enligt tillämpbar konsumenträttslig lagstiftning. Utöver detta ansvarar MagicPool för eventuella särskilda garantier enligt av MagicPool eventuellt separat utställt garantibevis. Kunden förklarar sig dock medveten om att MagicPools garantiansvar är förenat med villkor och föreskrifter om skötsel och underhåll. MagicPool ansvarar härvid bl.a. aldrig för eventuella skador, läckage, översvämningar eller andra fel eller skador som uppkommer på grund av försummelse från kunden att fullgöra de instruktioner som följer av MagicPools monterings-, användar- och skötselinstruktioner, eller till följd av yttre påverkan som MagicPool inte kunnat påverka; till exempel om återfyllning av massor skett ovarsamt eller om det uppstår sättningar eller andra skador grundat av att omkringliggande konstruktioner medfört en negativ inverkan på Produktens installation, eller om byggprocessen runtomkring Produkten orsakat skada på Produkten. Allt MagicPools fel- eller garantiansvar undantas även i fall då kunden inte vidtagit föreskriven och erforderlig vinterstängning av Produkten eller om uppstart inför säsong inte skett på föreskrivet sätt. MagicPool ansvarar heller inte för eventuella ytterligare eller särskilda garantier som bakomliggande tillverkare och/eller leverantörer av Produkten och tillhörande komponenter utställer, utöver än vad som framgår av eventuellt särskilt från MagicPool utställt garantibevis. För det fall sådan särskild garanti utställts, eller garantibevis eller andra handlingar med utfästelser från till MagicPool bakomliggande aktörer utställts – svarar därför endast utställaren för dessa eventuella utfästelser och/eller garantier i förhållande till kunden. Sådana utfästelser är dock en eventuell förmån som bakomliggande aktör i så fall utställer till kunden och som därvid aldrig begränsar kundens rätt att åberopa konsumentskyddande lagstiftning med hänvisning till MagicPools ansvar för fel. MagicPool kan vidare i vissa fall vara kunden behjälplig med att korrespondera med bakomliggande aktör i garantiärende. Vid sådant fall är dock MagicPool även förbehållen rätten att vidaresända bilder, filmer och annat underlag från kunden i aktuellt garantiärende.
 
17 Reklamation och preskription
Om kunden upptäcker fel, brister eller skador som kunden vill åberopa under MagicPools fel- och/eller garantiansvar, åligger det kunden att omedelbart, men senast inom fjorton (14) dagar efter upptäckt, skrift­ligen underrätta MagicPool om dessa. Reklamation sker skriftligen till MagicPool via särskilt “kontaktformulär” eller via e-post. Kundens reklamationsrätt för produkterna löper maximalt (3) tre år från det att kunden har tagit emot produkterna, se härom konsumentköplagen (2022:260). Om kunden reklamerar fel som inte MagicPool har att ansvara för enligt Avtalet, ansvarar kunden för de kostnader som reklamationen medför för MagicPool, inkluderat eventuella felsöknings- och utredningskostnader.
 
18 Påföljder vid fel eller garantiansvar
Föreligger dröjsmål eller fel från MagicPools sida i förhållande till kunden, eller om garantiansvar föreligger för MagicPool, kan kunden kräva rättelse, primärt i form av avhjälpande av felet på lämpligt sätt och inom skälig tid; såsom åtgärdande av fel eller utbyte och omleverans av produkt enligt vad som följer av konsumentköplagen (2022:260). Gällande kundens rätt att vid fel eller dröjsmål häva köpet, samt till eventuellt skadestånd, hänvisas till samma lag. Kunden äger dock inte rätt till annan ersättning än den som följer enligt applicerbar lagstiftning, med anledning av fel eller hävt köp (se härom även punkten 19 nedan). I de fall produkt är felaktig reparerar MagicPool i första hand produkten. I andra hand ger MagicPool annars ersättning i proportion till felet. I tredje hand byts annars produkt ut mot ny. Byts produkt ut mot en ny kan eventuella skäliga nyttoavdrag göras. För att kundens ska äga rätt till åtgärder efter reklamation, får felet inte härröra från annat än ett ursprungligt fabrikationsfel. Fel till följd av normal förslitning, eller skada eller fel orsakat av kunden eller annan som kunden ansvarar för och som står utom MagicPools kontroll, föranleder därvid inget ansvar för MagicPool.
 
19 Skadestånd och friskrivning
I enlighet med vad som stadgas i konsumentköplagen (2022:260) äger kunden rätt till ersättning för skada. Parterna har dock särskilt avtalat om att MagicPools skadeståndsskyldighet aldrig ska omfatta förlust i näringsverksamhet, driftförluster, eller för utebliven vinst, produktionsförluster, förluster till följd av uteblivet eller brutet avtal med tredje part eller andra liknande indirekta skador. Det åligger även kunden att så långt som är möjligt vidta åtgärder för att begränsa verkningarna av eventuell skada. MagicPool ansvarar inte heller för skador eller förluster som åsamkas kunden på grund av felaktigt förvar, eller underhåll och vård av produkterna eller montage utfört av kunden, eller för felaktigt nyttjande eller nyttjande i strid med Avtalet, lag, anvisning eller instruktion.
 
20 Kundens nyttjande av Produkten samt friskrivning
Kunden förklarar sig medveten om att vissa Produkten från MagicPool besitter mekaniska egenskaper som vid rörelser innebär risk för bl.a. person- eller sakskada. Det åligger härvid kunden att aldrig låta person, djur eller sak; befinna sig i eller omkring Produkten i samband med att Produkten mekaniska egenskaper nyttjas, såsom vid höjning eller sänkning av Produktens golv. Kunden friskriver vidare MagicPool för allt ansvar för person-, djur eller sakskada som uppkommer till följd att kunden inte tillsett att användning av Produktens mekaniska egenskaper skett på ett för dessa och omgivningen riskfritt sätt. Kunden förklarar sig därtill medveten om att allt nyttjande av Produktens inspektions-/dyklucka sker helt och fullt på egen risk och förbinder sig därvid till att tillse att rengöring eller annat nyttjande av denna sker endast efter frånkoppling av Produktens mekaniska egenskaper samt därtill endast genom behörig och för ändamålet kunnig person eller fackman. Kunden friskriver därvid även MagicPool från allt ansvar för person- eller sakskada som uppkommer vid brott mot kundens åtaganden enligt denna bestämmelse.  
 
21 Force majeure
MagicPool ansvarar inte mot kunden om MagicPools utförande hindras av allvarligare incidenter som bland annat, men inte begränsat till, brand, krig, militära insatser, pandemi eller myndigheters åtgärder till följd av sådant tillstånd, upplopp, strejk, lockout, naturkatastrofer, inklusive blixtnedslag och översvämningar, stora avbrott eller störningar i tekniska system eller IT-system som MagicPool inte hade kunnat undvika eller klara, utan orimliga omkostnader, eller som MagicPool inte hade kunnat förutse när Avtalet ingicks.
 
22 Äganderättsförbehåll
Allt installerat eller ej installerat material som MagicPool levererat till kunden är alltid MagicPools egendom med full separationsrätt; till dess ordersumman och tillkommande kostnader betalats till fullo av kunden.
 
23 Försäkring
MagicPool förbinder sig till att teckna och vidmakthålla ansvars­försäkring samt allriskförsäkring för skador under Avtalet med kunden. Kunden å sin sida förbinder sig att tillse att försäkringsskydd föreligger för potentiella skadehändelser som kunden har att ansvara för enligt Avtalet, såsom för exempelvis stöld av gods eller lyft med kran.
 
24 Personuppgifter samt referens
MagicPool äger rätt att behandla personuppgifter hänförliga till kunden, bl.a. för marknadsföringsändamål i egen eller annars regi. Vid sin personuppgiftsbehandling följer MagicPool gällande dataskyddslagstiftning (GDPR). Kunden godkänner och samtycker till att MagicPool erhåller de rättigheter som krävs för att MagicPool ska kunna behandla de personuppgifter och föra de register som krävs för att kunna fullgöra sina åtaganden för kunden samt för ovan angivna syfte och för att vidta fakturering m.m. Kunden äger dock rätt att erhålla uppgifter om vilka personuppgifter som lagrats, efter skriftlig begäran samt även rätt att när som helst begära radering av uppgifter. MagicPool har rätt att fritt använda kundens projekt samt bilder från detta som kundreferens i sin marknadsföring, för det fall kunden inte innan Avtalet ingås skriftligen motsatt sig detta.                   
 
25 Försäljning till kommersiell aktör
Om kunden enligt Avtalet är en juridisk person ska Avtalet istället för vad som anges ovan helt och fullt regleras enligt villkoren i Avtalet, varefter dock köplagen (1990:931) ska äga tillämplighet som utfyllande reglering samt i tillämpbara delar och såvitt avser leverans och montage av produkter. Förekommer avvikelser från lagens reglering i Avtalet, ska dock Avtalet då alltid äga företräde vid tillämpning. Därutöver ska ABM 07 – Allmänna bestämmelser för köp av varor till yrkesmässig byggverksamhet, vid behov tillämpas.
 
26 Kundkontakt
Kontakt från kunden till MagicPool enligt Avtalet ska ske skriftligen till: info@MagicPool.se.
 
27 Ändringar/tillägg till Avtalet samt meddelanden m.m.
Ändringar och/eller tillägg till Avtalet eller andra avtals­handlingar ska alltid ske skriftligen för att äga giltighet mellan parterna, med undantag för vad som följer gällande ÄTA-arbeten och tillkommande rätt till ersättning för MagicPool enligt ovan. Bekräftelse per sms, mejl, eller under­tecknad anteckning eller liknande, ska alltid anses fullgöra kravet på skriftlighet, då MagicPool meddelat kunden om behov/förekomst av ÄTA-arbete, hinder eller andra väsentliga uppgifter eller information. Det åligger även kunden att svara på meddelande från MagicPool, för det fall kunden inte delar MagicPools uppfattning i meddelandet. Om kunden delar hushåll med annan myndig person, ska sådan myndig person äga rätt att ingå bindande överenskommelse för kundens räkning, om inte annat angivits av kunden innan Avtalet ingåtts. 
 
28 Tvist m.m.
För Avtalet ska svensk lag gälla och tvist angående avtalet ska prövas av svensk allmän domstol. För kunden finns även möjlig­het att få eventuell tvist prövad av Allmänna reklamations­nämnden (ARN). Kunden kan även få rådgivning av kommuns konsumentvägledare.